Rólunk

1) Az Egyesület rövid bemutatása, története:

Az Egyesület 1998 augusztusában alakult és az óta folyamatosan működik.

Az egyesület céljai a következők:

Tevékenysége Tiszafüred és térsége társadalmának s az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányul. Segíteni kívánja Tiszafüred és a Tisza-tó környék gazdasági fejlesztését, új módszerek és technológiák meghonosítását, a térség mezőgazdaságában, a feldolgozóiparban, szolgáltatások minőségjavítását a kereskedelemben és idegenforgalomban. Fontos célok közé tartozik, hogy katalizátorként működjön a térség és területfejlesztés területén. Fenti célkitűzéseket az alábbi tevékenységekkel kívánja elősegíteni:

· Bekapcsolódik a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésébe, foglalkoztatásának elősegítésébe, s ezekhez kapcsolódó szolgáltatást lát el.

· Információgyűjtés és biztosítás, minden érdeklődő számára, a működési területükről.

· Tevékenységével elősegíti a térség, nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési, képzési tevékenységeit.

· Hozzájárul a kulturális örökség megóvásához.

· A környezet- és fogyasztóvédelmet elősegíti.

 

Az Egyesület szavazati joggal rendelkezik a Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulásban, mint civil szervezet, továbbá tagja a helyi LEADER közösség (Tisza-tó Térsége LEADER Egyesület) elnökségének és részt vesz a projektjeiben. Az Egyesület célja, hogy az alapszabályát 2010-ben úgy egészíti ki, hogy az még markánsabban jelenítse meg a térségfejlesztést, a környezettudatosságot és a fenntarthatóságot.

 

A Regionális Fejlesztési Egyesület Tiszafüred egy közhasznú szervezet, melynek főtevékenysége a Regionális Területfejlesztés. A szervezet legfőbb szerve a közgyűlés, amely az egyéni tagok összessége. A közgyűlés által 3 évre megválasztott Bizottság feladata a szervezet vagyonkezelésének és működésének az ellenőrzése, az Egyesületet az Elnök irányítja. A szervezet napi munkáját – az Elnök egyetértésében – a titkár vezeti az alapszabályban és a működési szabályzatban megfogalmazott követelmények alapján.

 

Az Egyesület tevékenységét illetően a szervezet célkitűzése a munkaerő-piacon jelenlévő hátrányos helyzetű rétegek képzésének és foglalkoztatásának az elősegítésében való aktívabb részvétel. A következő 3 évben legalább 2 foglalkoztatással kapcsolatos projektben kíván aktívan részt venni.

 

2) Szervezeti filozófia:

 

Működésünk alapja a szakmai felkészültség és a célcsoport igényeinek minél magasabb szintű kielégítése. Az alapszabályban megfogalmazott célok elérése, a civil lakosság minél hatékonyabb segítése.

 

3) Tevékenységeinek bemutatása:

Az Egyesület tevékenységi köre a Közgyűlés által elfogadott Alapszabály foglalja magába. Az ellátandó feladatok. Az egyesület a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény 26§ c., pontjában foglalt következő feladatokat látja el:

 

- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; TEÁOR 80.42 Felnőtt és egyéb oktatás.

- TEÁOR 92.52 Kulturális örökség védelme

- TEÁOR 73.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés.

- környezetvédelem; TEÁOR 91.33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

- fogyasztóvédelem; TEÁOR 91.12 Szakmai érdekképviselet

- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások; TEÁOR 91.33

- Euroatlanti integráció elősegítése

A célszerinti tevékenységhez az alábbi besorolás szerinti tevékenységet végzi még:

 

- TEÁOR 22.13 Időszaki kiadvány kiadása

- TEÁOR 22.15 Egyéb kiadás

- TEÁOR 22.24 Nyomdai előkészítő tevékenység

- TEÁOR 22.25 Kisegítő nyomdai tevékenység (fénymásolás)

- TEÁOR 22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása

- TEÁOR 71.33 Irodagép, számítógép kölcsönzése

- TEÁOR 72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

- TEÁOR 72.30 Adatfeldolgozás

- TEÁOR 72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység

- TEÁOR 74.14 Üzletviteli tanácsadás

- TEÁOR 74.87 Máshová nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

Az egyesület feladatait támogatandó, Média tevékenységet lát el:

 

- TEÁOR 92.20 Rádió-televízió műsorszolgáltatás-t

- TEÁOR 92.40 Hírügynökségi tevékenységet

- TEÁOR 74.40 Hirdetés (hirdetési hely és idő értékesítése)

- TEÁOR 22.32 Videó-felvétel sokszorosítása

- TEÁOR 92.11 Film és videó-gyártás

Számviteli szempontból elkülönülten működik, nyereségét a közhasznú tevékenység fejlesztésére kell fordítani."

 

4) Az Egyesület tevékenységi körzete:

Az Egyesület működési területe a Tiszafüredi kistérség területe, de fokozatosan szeretnénk terjeszkedni a kistérségen kívüli 50 km-es körzeten belül.

 

Tiszafüredi, illetve Tiszafüredi kistérségi székhellyel rendelkező kevés hasonló szolgáltatást végző civil szervezet működik. Többségükre jellemző, hogy szolgáltatásnyújtásukat 1-2 fő munkavégzésével és alvállalkozó bevonásával biztosítják.

 

Az Egyesület célcsoportja:

 

· Tiszafüredi kistérség önkormányzatai és intézményei

· Vállalkozások

· Civilszervezetek

· Lakosság

 

A kistérség sajátos belső perifériának tekinthető, amelyet kedvezőtlen külső elérhetőség, magas munkanélküliség, jelentős számú hátrányos helyzetű népesség és alacsony gazdasági aktivitás jellemez. A 311/2007. (XI. 17.) kormányrendeletben foglaltak szerint a Tiszafüredi kistérség a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű fejlettségi kategóriába tartozik.

 

A célcsoport általi megkeresések száma és a szerződéskötések száma nagy részben függ a pályázati kiírásoktól és az abban támasztott kritériumok teljesíthetőségétől.

5) A szervezet felépítése, működése

Két Közgyűlés közötti időszakban a szervezetet a Vezetőség irányítja. A Vezetőség jogosult minden olyan döntés meghozatalára, amelyet jogszabály vagy az alapszabály nem utal kizárólagosan a Közgyűlés hatáskörébe. A Vezetőség a Közgyűlésnek évente egy alkalommal beszámolni tartozik.

A Vezetőség dönt a tagfelvételről, intézi a levelezést, a nyilvántartásokat, a tagdíjak és adományok beszedését, az egyesület javainak kezelését.

A vezetőség 3 éves időtartamra megválasztott 5 tagból álló testület.

A Vezetőség összetétele:

- elnök,

- elnökhelyettes

- titkár

- 2 fő vezetőségi tag.

6) A közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések

Továbbra is segíteni kívánja Tiszafüred és a Tisza-tó környék térség nevelési-, oktatási-, képességfejlesztési, ismeretterjesztési tevékenységeit.

Kiemelten kezeli és bekapcsolódik a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésébe, foglalkoztatásának elősegítésébe, s ezekhez kapcsolódó szolgáltatást lát el.

7) Az Egyesület gazdasági, pénzügyi helyzete

A 2010-es üzleti terv tényadatainak összetételei, arányai:

· Tagdíjakból származó bevétel:

· Egyéb külső megbízottnak végzett tevékenység:

Reméljük, hamarosan Önnel is találkozunk!

Tagjaink a civil szektor legkülönbözőbb területein tevékenykednek (Önkormányzatok, Pénzügyi terület, Településfejlesztés, Pedagógia, Jog, Vállalkozás).

A fentebb említett szakmai sokszínűség, és eddigi tanulmányaink biztosítanak nekünk széles rálátást a hazai szervezetek égető problémáira, e széleskörű szakmai tapasztalatokat felhasználva, szeretnénk a hazai civil szervezetek (és KKV-k, magánszemélyek) segítségére lenni, e fő célkitűzést segíti a most zajló (és várhatóan 2013. márciusában befejeződő TÁMOP-5.1.1-09/7-2010-0007 kódszámú, „Szakmát felnőttkorban” című UNIÓS projektünk.

Honlapunk folyamatos frissítés alatt áll, ezért érdemes lesz gyakran visszanézni!

Az Egyesület vezetőségi tagjai:

Szűcs Gábor elnök

Soltész Józsefné titkár

Kékessy György vezetőségi tag

Kovács László vezetőségi tag

Végh Sándorné vezetőségi tag

Somogyi Kata felügyelőbizottsági tag

Géresi Anna felügyelőbizottsági tag

Hajnalka felügyelőbizottsági tag

Az Egyesület bérelt irodája: 5350, Tiszafüred, Szőlősi út 3/a

A projekt története

Itt írhatja le projektjének történetét, mi vezérelte Önt abban, hogy megvalósítsa. Érdemes megemlíteni a fontos mérföldköveket, és köszönetet mondani azoknak az embereknek, akik részt vettek a megvalósításban.

A mi felhasználóink

Itt tudja jellemezni az Ön számára tipikus felhasználót, és hogy miért fontos ez a projekt számukra. Érdemes motiválni a látogatóit, hogy visszatérjenek a honlapjához.